Kalibrera

DAkkS Kalibrering - Vad du bör veta

Det har aldrig varit viktigare att optimera produktionsprocesser, förbättra produktkvaliteten och öka anläggningens produktion än i dagens VUCA-värld. DAkkS-kalibrering är en av de viktigaste nycklarna för att uppnå dessa mål. Ta reda på mer om DAkkS-kalibrering och dess fördelar!

Obsah

Vad är en DAkkS-kalibrering?

Förkortningen DAkkS står för Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH, som ansvarar för ackrediteringen av kalibreringslaboratorier i Tyskland. Den vardagliga beteckningen "DAkkS-kalibrering" avser en kalibrering där resultaten kan spåras tillbaka till nationella standarder. Denna kalibrering utförs av ett ackrediterat kalibreringslaboratorium. Det innebär att laboratoriet arbetar enligt definierade kvalitetsstandarder och är erkänt av DAkkS.

Enligt vilka riktlinjer utförs en DAkkS-kalibrering?

Kalibreringen baseras på internationellt erkända kalibreringsriktlinjer som DKD-direktivet DKD-R 5-1 (German Calibration Service). På så sätt är kalibreringsresultaten internationellt jämförbara och uppfyller erkända standarder. Samtidigt garanteras kalibreringarnas kvalitet och spårbarhet.

Vad är skillnaden mellan DAkkS-kalibrering och DKD-kalibrering?

Före 2010 utfördes kalibreringar i Tyskland i enlighet med specifikationerna i Deutscher Kalibrierdienst (DKD). I och med grundandet av DAkkS integrerades DKD i DAkkS, så att DKD-kalibrering motsvarar dagens DAkkS-kalibrering. De två termerna används ofta synonymt.

Vad föreskriver DIN EN ISO/IEC 17025:2018?

DIN EN ISO/IEC 17025 specificerar kraven för provnings- och kalibreringslaboratorier. Den täcker olika områden, inklusive medarbetarnas kompetens, användning av lämpliga test- och kalibreringsmetoder, spårbarhet av mätningar till erkända standarder, kontroll av mätosäkerheter, kvalitetssäkring och övervakning av mätinstrument. Den fastställer också krav för rapportering av resultat, inklusive presentation av mätosäkerheter och annan relevant information.

Hur fungerar en DAkkS-kalibrering?

DAkkS kalibrering utförs enligt standardiserade kalibreringsförfaranden. Först undersöks eller bedöms kalibreringsförmågan hos den mätanordning som ska kalibreras. Därefter utförs kalibreringar med hjälp av referensstandarder med hög precision. De uppmätta värdena jämförs med referensnormalernas kända värden och dokumenteras.

Hur dokumenteras resultaten av DAkkS-kalibreringen?

När DAkkS-kalibreringen är klar får enhetens ägare ett kalibreringscertifikat. Det innehåller detaljerad information om den kalibrerade enheten, de utförda kalibreringarna och kalibreringsresultaten. Kalibreringsbeviset fungerar som ett kalibreringsbevis som är spårbart till nationella standarder och kan visas upp vid kvalitetsrevisioner eller kundförfrågningar.

Kalibreringsintyg för prov DAkkS, sida 1

Kalibreringsintyg för prov DAkkS, sida 1

Kalibreringscertifikat för prov DAkkS, sida 2

Kalibreringscertifikat för prov DAkkS, sida 2

Finns det olika DAkkS-kalibreringar?

Kraven för DAkkS-kalibrering kan variera beroende på mätstorhet och mätinstrument. De kan också skilja sig åt när det gäller tillämpade kalibreringsförfaranden, referensstandarder och mätosäkerheter. Det är därför lämpligt att välja ett kalibreringslaboratorium som är specialiserat på den aktuella enhetstypen.

Hur ofta bör en DAkkS-kalibrering utföras?

Hur ofta DAkkS kalibreras beror på olika faktorer såsom standardernas krav, tillverkarens specifikationer och de specifika användningsförhållandena för mätinstrumentet. Omkalibreringsperioden bestäms av användaren. I regel rekommenderas i första hand en årlig omkalibrering för att säkerställa att mätinstrumenten fortsätter att fungera korrekt. Det är viktigt att användaren känner till sin mätanordnings historik och vid behov förlänger eller förkortar omkalibreringsperioden för att säkerställa att mätanordningen även mellan omkalibreringsperioderna överensstämmer med anordningens specifikation.

För vem är DAkkS-kalibrering obligatorisk?

I många branscher - t.ex. fordonsindustrin, sjukvården eller livsmedelsproduktionen - är noggranna mätningar av avgörande betydelse. Felaktiga mätningar kan nämligen leda till kvalitetsproblem, säkerhetsrisker eller rättsliga följder. Kalibrering av ett ackrediterat kalibreringslaboratorium säkerställer att mätinstrument uppfyller tillämpliga standarder och krav så att de levererar korrekta resultat. Om en standard eller ett direktiv kräver "mätvärden som kan spåras till nationella standarder" är DAkkS-kalibrering alltid att föredra, eftersom ett DAkkS-kalibreringscertifikat, till skillnad från ISO-kalibrering, redan betraktas som bevis.

Vilka är fördelarna med DAkkS-kalibrering?

Även företag för vilka DAkkS-kalibrering inte är obligatorisk drar nytta av den höga mätnoggrannheten vid kalibrering i enlighet med DIN EN ISO/IEC 17025. På så sätt kan de lättare uppnå sina interna och externa kvalitetsmål och klara revisioner på ett mer tillförlitligt sätt. Ytterligare kostnader för upprepade revisioner och återkallelser på grund av dålig kvalitet kan undvikas.

Vad är skillnaden mellan en DAkkS-kalibrering och en ISO- eller fabrikskalibrering?

Förutom DAkkS-kalibrering, som är högst upp i kalibreringshierarkin, finns andra kalibreringsförfaranden tillgängliga:

ISO-kalibrering

ISO-kalibrering utförs av specialiserade kalibreringslaboratorier i enlighet med standarderna från Internationella standardiseringsorganisationen (ISO). Kraven på kvalitetsledningssystem och teknisk expertis i kalibreringslaboratorier definieras av ISO 9001. Detta säkerställer konsekvent kvalitet och spårbarhet till den så kallade originalstandarden. Om en DAkkS-kalibrering inte är absolut nödvändig, inte finns tillgänglig för mätstorheten eller inte begärs av kostnadsskäl, kan kalibreringen därför också utföras i enlighet med ISO 9001. Kalibreringscertifikaten är dock inte internationellt giltiga.

Fabriksinställning

Fabrikskalibrering eller tillverkarkalibrering utförs av tillverkaren av mätinstrumentet. Före leverans till kunden kalibreras instrumentet för att säkerställa att det uppfyller de angivna specifikationerna. Fabrikskalibreringen kan användas som referenspunkt för att kontrollera mätinstrumentets mätvärden. Det bör dock noteras att fabrikskalibrering i allmänhet inte erbjuder samma spårbarhet till normer och standarder som DAkkS-kalibrering.