Do you have any questions?


Miljö- och säkerhetschef, energi och miljöledning, arbetshälsa och säkerhet

Christoph Ihrig +49 661 6003-2203 +49 661 6003-2203


Miljö- och säkerhetschef, energi och miljöledning, arbetshälsa och säkerhet

Sonja Reinhardt +49 661 6003 2483 +49 661 6003 2483

Haben Sie Fragen?


Miljö- och säkerhetschef, energi och miljöledning, arbetshälsa och säkerhet

Christoph Ihrig +49 661 6003-2203 +49 661 6003-2203


Miljö- och säkerhetschef, energi och miljöledning, arbetshälsa och säkerhet

Sonja Reinhardt +49 661 6003 2483 +49 661 6003 2483

Haben Sie Fragen?


Miljö- och säkerhetschef, energi och miljöledning, arbetshälsa och säkerhet

Christoph Ihrig +49 661 6003-2203 +49 661 6003-2203


Miljö- och säkerhetschef, energi och miljöledning, arbetshälsa och säkerhet

Sonja Reinhardt +49 661 6003 2483 +49 661 6003 2483

Haben sie fragen?


Materiell efterlevnad

Andreas Weudmann +49 661 6003 9730 +49 661 6003 9730

Insert your alternative text
Miljö och säkerhet

Vi är medvetna om det sociala ansvar vi har

Ett framgångsrikt företag kännetecknas av att man inte bara ser till det egna företaget utan också tar ansvar för sin miljö. Miljöskydd och resursbevarande har därför varit djupt förankrade i vårt företag i över 30 år. Under de senaste åren har vi gjort stora ansträngningar för att spara resurser, följa lagstadgade och andra bestämmelser som rör miljön samt minimera skador på miljön.

Wir übernehmen Verantwortung!

Vi går bortom konventionella horisonter: miljön ligger oss varmt om hjärtat

Vi planerar, övervakar och utvärderar alla våra processer med avseende på deras miljörelevans. Vi certifierades enligt DIN EN ISO 14001 redan 1999.

Vårt nuvarande energiledningssystem baseras på DIN EN ISO 50001, som är certifierat fram till 2020. 

Miljöledningssystem DIN EN ISO 14001

Alla vi - ledningen och medarbetarna i JUMO GmbH & Co. KG - har under många år varit medvetna om vårt ansvar att skydda människor och miljön. Detta gäller både vår privata miljö och inom vårt företag.

Download

Energihantering

Vi förlitar oss på energieffektiva lösningar och processer för att skydda klimatet och resurserna och övervakar kontinuerligt vår energiförbrukning. Den energi som krävs för produktionen är så låg att vi ersatte vårt energiledningssystem i enlighet med DIN EN ISO 50001 med en energikartläggning i enlighet med DIN EN 16247 under 2020. Som en del av energieffektivitetslagen 2025 som träder i kraft håller vi på att genomföra motsvarande åtgärder, till exempel certifiering i enlighet med DIN EN ISO 50001 eller DIN EN ISO 14001 EMAS. Fram till dess kommer det tidigare certifikatet att betraktas som en fiktiv energibesiktning i enlighet med BAFA:s riktlinjer.

Download

JUMO använder solenergi med sitt eget solcellssystem.

Grundande medlem av Hesse Environmental Alliance

Som grundande medlem av Hesse Environmental Alliance är JUMO också involverad i dialogen mellan affärs- och förvaltningsnivå för att göra operativt miljöskydd så effektivt som möjligt. Liksom miljöalliansen strävar JUMO efter sex huvudmål:

Skapa en attraktiv ram för Hesse som en företagsplats
Stärka det personliga ansvaret för hessiska företag
Säkerställa en hög miljöstandard för den federala staten
Minska miljölagstiftningen till nödvändig nivå
Anpassa miljöpolitiken på ett samarbetsvilligt och hållbart sätt
Stöd för miljö- och klimatskydd i lokala samhällen

Ta reda på mer om Hesse Environmental Alliance.

Miljöallians

Medlemskapsintyg

Ladda ner

Wir wollen nicht nur die wunderschöne Rhön direkt vor unserer Haustür, sondern die Natur weltweit!

100 företag för klimatskydd - JUMO spelar sin roll!

Nuförtiden är hållbar verksamhet oumbärlig. Hessess hållbarhetsstrategi har gett den tyska delstaten Hesse en etablerad plattform där olika samhällsgrupper som företag, kommuner och skolor kan samarbeta.

Syftet är bland annat att få minst 100 företag att åta sig att öka klimatskyddet och presentera sina aktiviteter och planer för koldioxidreduktion i en handlingsplan. I nästan 12 år har JUMO dokumenterat sitt engagemang för miljöskydd med sitt ledningssystem enligt DIN EN ISO 14001.

Därför var det logiskt för JUMO att också underteckna stadgan för klimatskydd för att visa att JUMO kommer att fortsätta att prioritera bevarande av resurser och därmed skydda klimatet.

Klimatskydd

Stadga för de 100 företagen

Ladda ner

WEEE-Richtlinie und Elektrogesetz

Als Anbieter der Mess-, Regel- und Steuerungstechnik wurden unsere Lösungen im Jahr 2005 von der stiftung ear als Kontroll- und Überwachungsinstrumente für den gewerblichen Gebrauch (B2B) eingestuft (Registriernummer: 92688874). Gemäß der Stiftungsrichtlinien erfüllen wir alle gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Registrierung, Rücknahme, Entsorgung und Recycling sowie Mengenmeldungen und Berichterstattung an die Behörden.

Verpackungsgesetz

Als systembeteiligungspflichtiger Hersteller von Verpackungen halten wir die Anforderungen des seit 01.01.2019 geltenden Verpackungsgesetzes (VerpackG) §9 ein. Hierunter fallen unter anderem die Registrierungspflicht bei der "Zentralen Stelle Verpackungsregister – ZSVR" sowie die Systembeteiligung an einem der dualen Systeme in Deutschland.
ZSVR Registriernummer JUMO: DE 1913076530788

Wir nehmen unsere Verpackungen also gerne zurück und führen sie dem Recycling zu. Die für den Versand entstehenden Kosten gehen zu Lasten des Rücksenders.


Återlämnande av avfallsutrustning

I enlighet med direktiv 2012/19/EU gällande avfall av elektrisk och elektronisk utrustning erbjuder JUMO möjligheten att återlämna avfallsprodukter. Vi påpekar uttryckligen att i enlighet med direktiv 2012/19/EU om avfall från elektrisk och elektronisk utrustning måste program och data som lagrats på enheterna raderas i förväg av dataskyddsskäl.

Registrera återlämning av avfallsmaterial via e-post: ehs@jumo.net. Transportkostnaderna för returförsändelsen ska betalas av avsändaren.

Haben Sie noch Fragen?


Miljö- och säkerhetschef, energi och miljöledning, arbetshälsa och säkerhet

Christoph Ihrig +49 661 6003-2203 +49 661 6003-2203


Miljö- och säkerhetschef, energi och miljöledning, arbetshälsa och säkerhet

Sonja Reinhardt +49 661 6003 2483 +49 661 6003 2483

Arbeits- und Gesundheitsschutz

Die geistige und körperliche Gesundheit unserer Mitarbeitenden steht für uns an erster Stelle. Daher legen wir großen Wert auf eine sichere Gestaltung unserer Arbeitsplätze und Prozesse und gewährleisten die Einhaltung aller rechtlichen Vorschriften zur Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz. Dazu zählen u. a. die Vermeidung arbeitsbedingter Gefährdungen und die Minimierung von SGA-Risiken durch die Einführung wirksamer Präventions und Schutzmaßnahmen. Schließlich ermöglicht nur eine kontinuierliche Verbesserung der Arbeitssicherheit eine Anpassung an die Änderungen der Arbeitswelt.

In diesem Zusammenhang wurde unser Managementsystem für Arbeitssicherheit & Gesundheitsschutz in 2023 mit den bereits etablierten Managementsystemen für Qualität, Umwelt und Energie zu einem integrierten Managementsystem zusammengeführt.Arbeits- und Gesundheitsschutz-Managementsystem

DIN ISO 45001:2018

Download

Haben Sie Fragen?


Arbetshälsa och säkerhet

Thomas Scholz +49 661 6003 9535 +49 661 6003 9535

RoHS

Sedan 1999 har JUMO åtagit sig miljöskydd genom certifieringen i enlighet med DIN EN ISO 14001. Utöver de juridiska kraven, genomför JUMO många aktiviteter - särskilt inom utveckling och produktion - för att undvika användning av farliga ämnen i våra produkter som såväl som vid tillverkning och för att spara begränsade resurser.

EU-direktivet 2011/65 / EU (RoHS II), som trädde i kraft i juni 2011 och implementerades i Tyskland genom förordningen om material för elektrisk och elektronisk utrustning, delar upp elektrisk och elektronisk utrustning i olika kategorier. JUMOs produktsortiment definierades tidigare i grupp 9 "Industriella övervaknings- och styrenheter" och undantogs från RoHS-direktivet.

Sedan den 22 juli 2017 har detta undantag upphört att gälla utan ersättning. Alla produkter omfattas nu helt av gällande RoHS-direktiv och är lagligt RoHS-kompatibla. Stora delar av sortimentet inkluderar också en CE-märkning. Trots RoHS-överensstämmelse uppfyller sensorerna till exempel inte kraven för en CE-märkning i enlighet med en EU-försäkran om överensstämmelse eftersom de är komponenter. På begäran kommer vi också gärna att på produktrelaterad basis bekräfta att enheterna i fråga uppfyller RoHS-direktiven och, i förekommande fall, EU-försäkran om överensstämmelse.

REACH

Mit REACH ist am 1.6.2007 ein neues, europaweit geltendes Chemikalienrecht in Kraft getreten, das Hersteller und Importeure von Chemikalien in die Verantwortung für den sicheren Umgang mit ihren Stoffen nimmt. Auch die nachgeschalteten Anwender sind von dieser Vereinbarung betroffen.

Unsere Geräte werden im Kontext der halbjährlichen Aktualisierungen der REACH-Kandidatenliste (SVHC) fortlaufend geprüft und die Informationen aktualisiert. Falls Substanzen, die in der aktuellen REACH-Verordnung als "SVHC - Substances of Very High Concern" aufgeführt sind, in unseren Produkten die zulässigen Grenzwerte überschreiten sollten, werden wir gemäß Artikel 33 der EU-Chemikalienverordnung 1907/2006 unsere Kunden umgehend darüber informieren. 

Auf Anfrage an materialcompliance@jumo.net bestätigen wir gerne, dass bestimmte Geräte die derzeit gültige REACH-Verordnung erfüllen.

Konfliktmineralien

Als Lieferant für verschiedene US-Unternehmen sind wir dazu verpflichtet, alle relevanten gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften einzuhalten. Gemäß dem "Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act" müssen Unternehmen, die an US-amerikanischen Börsen gelistet sind, die Herkunft von "Konfliktmineralien" wie Zinn, Tantal, Wolfram, Gold und deren Erze aus den Gebieten in und um die Demokratische Republik Kongo/Afrika offenlegen. Auf Anfrage unter materialcompliance@jumo.net stellen wir Ihnen gerne alle notwendigen Informationen zur Verfügung.

Har ni några frågor?


Miljö- och säkerhetschef, energi och miljöledning, arbetshälsa och säkerhet

Christoph Ihrig +49 661 6003-2203 +49 661 6003-2203


Miljö- och säkerhetschef, energi och miljöledning, arbetshälsa och säkerhet

Sonja Reinhardt +49 661 6003 2483 +49 661 6003 2483