Insert your alternative text
Miljö och säkerhet

Vi är medvetna om det sociala ansvar vi har

Ett framgångsrikt företag kännetecknas av att man inte bara ser till det egna företaget utan också tar ansvar för sin miljö. Miljöskydd och resursbevarande har därför varit djupt förankrade i vårt företag i över 30 år. Under de senaste åren har vi gjort stora ansträngningar för att spara resurser, följa lagstadgade och andra bestämmelser som rör miljön samt minimera skador på miljön.

Vi går bortom konventionella horisonter: miljön ligger oss varmt om hjärtat

Vi planerar, övervakar och utvärderar våra processer med hänsyn till miljöns betydelse. Redan 1999 erhöll vi en certifiering enligt DIN EN ISO 14001. Redan två år efter offentliggörandet av energihanteringsstandarden DIN EN ISO 50001 2013 har vi ansökt om och erhållit certifiering. Dessa är en viktig del av vår affärsverksamhet tillsammans med kvalitetsledningssystemet.

Läs mer om certifikaten 14001 och 50001.

 

Miljöledningssystem DIN EN ISO 14001

Alla vi - ledningen och medarbetarna i JUMO GmbH & Co. KG - har under många år varit medvetna om vårt ansvar att skydda människor och miljön. Detta gäller både vår privata miljö och inom vårt företag.

Download

Energihantering

Att säkerställa att energieffektiva JUMO-produkter också använder lite energi vid tillverkningen är ett viktigt bidrag till klimatskyddet och bevarandet av naturresurser. Av den anledningen har vi konsekvent installerat ett system de senaste åren för att övervaka vår energiförbrukning inom företaget och för att förbättra energieffektiviteten i våra processer.

Mängden energi som används av JUMO vid tillverkningen av våra produkter är så låg att vi 2020 beslutade att ersätta energihanteringssystemet enligt DIN EN ISO 50001 med en energirevision enligt DIN EN 16247. Vi kommer att genomföra en energirevision i enlighet med tidsfristen den 28 maj 2024. Fram till dess anses det sista intyget om övervakningsrevision av energiledningssystemet vara en fiktiv energirevision enligt uttalanden från det tyska federala kontoret för ekonomi och exportkontroll (BAFA).

Download

JUMO använder solenergi med sitt eget solcellssystem.

Grundande medlem av Hesse Environmental Alliance

Som grundande medlem av Hesse Environmental Alliance är JUMO också involverad i dialogen mellan affärs- och förvaltningsnivå för att göra operativt miljöskydd så effektivt som möjligt. Liksom miljöalliansen strävar JUMO efter sex huvudmål:

Skapa en attraktiv ram för Hesse som en företagsplats
Stärka det personliga ansvaret för hessiska företag
Säkerställa en hög miljöstandard för den federala staten
Minska miljölagstiftningen till nödvändig nivå
Anpassa miljöpolitiken på ett samarbetsvilligt och hållbart sätt
Stöd för miljö- och klimatskydd i lokala samhällen

Ta reda på mer om Hesse Environmental Alliance.

Miljöallians

Medlemskapsintyg

Ladda ner

Die Rhön mit wundervoller Natur direkt vor unserer Haustür: Das wollen wir erhalten und zwar weltweit!

100 företag för klimatskydd - JUMO spelar sin roll!

Nuförtiden är hållbar verksamhet oumbärlig. Hessess hållbarhetsstrategi har gett den tyska delstaten Hesse en etablerad plattform där olika samhällsgrupper som företag, kommuner och skolor kan samarbeta.

Syftet är bland annat att få minst 100 företag att åta sig att öka klimatskyddet och presentera sina aktiviteter och planer för koldioxidreduktion i en handlingsplan. I nästan 12 år har JUMO dokumenterat sitt engagemang för miljöskydd med sitt ledningssystem enligt DIN EN ISO 14001.

Därför var det logiskt för JUMO att också underteckna stadgan för klimatskydd för att visa att JUMO kommer att fortsätta att prioritera bevarande av resurser och därmed skydda klimatet.

Klimatskydd

Stadga för de 100 företagen

Ladda ner

Säkra produkter för bra mat

JUMO tillverkar apparater som används vid tillverkning av livsmedel. Naturligtvis är vi medvetna om ansvaret att absolut säkerhet och hygien måste råda här. Det är därför självklart att våra produkter uppfyller de högsta standarderna och reglerna i livsmedelslagstiftningen.

baker's

JUMO´s utrustning hjälper till med produktionen.

Tappning av drycker

JUMO´s produkter säkerställer hygienisk produktion och fyllning av drycker.

Livsmedelslagstiftningen

Våra produkter uppfyller följande rättsliga bestämmelser:

  • Förordning (EG) nr 1935/2004 om material och artiklar avsedda att komma i kontakt med livsmedel
  • Förordning EU 2016/1416 (EU 10/2011) om material och artiklar av plast avsedda att komma i kontakt med livsmedel
  • Förordning EG 2023/2006 om god tillverkningssed för material och artiklar avsedda att komma i kontakt med livsmedel

Försäkran om överensstämmelse enligt livsmedelslagstiftningen

De material som används i våra produkter lämpar sig för kontakt med livsmedel. Materialen tillverkas i enlighet med "god tillverkningssed" så att de, när de används på rätt sätt, inte överför några delar till livsmedel.

Download

RoHS

Sedan 1999 har JUMO åtagit sig miljöskydd genom certifieringen i enlighet med DIN EN ISO 14001. Utöver de juridiska kraven, genomför JUMO många aktiviteter - särskilt inom utveckling och produktion - för att undvika användning av farliga ämnen i våra produkter som såväl som vid tillverkning och för att spara begränsade resurser.

EU-direktivet 2011/65 / EU (RoHS II), som trädde i kraft i juni 2011 och implementerades i Tyskland genom förordningen om material för elektrisk och elektronisk utrustning, delar upp elektrisk och elektronisk utrustning i olika kategorier. JUMOs produktsortiment definierades tidigare i grupp 9 "Industriella övervaknings- och styrenheter" och undantogs från RoHS-direktivet.

Sedan den 22 juli 2017 har detta undantag upphört att gälla utan ersättning. Alla produkter omfattas nu helt av gällande RoHS-direktiv och är lagligt RoHS-kompatibla. Stora delar av sortimentet inkluderar också en CE-märkning. Trots RoHS-överensstämmelse uppfyller sensorerna till exempel inte kraven för en CE-märkning i enlighet med en EU-försäkran om överensstämmelse eftersom de är komponenter. På begäran kommer vi också gärna att på produktrelaterad basis bekräfta att enheterna i fråga uppfyller RoHS-direktiven och, i förekommande fall, EU-försäkran om överensstämmelse.

RoHS deklaration

Direktiv 2011/65 EU och 2015/863 / EU

Download

China RoHS

In der Fortführung unserer Verpflichtung zum Umweltschutz, basierend auf der 1999 erfolgten Zertifizierung gemäß DIN EN ISO 14001, haben wir intern alle nötigen Vorkehrungen getroffen, um die neuen Regelungen der China-RoHS ab dem 1. Juli 2016 erfüllen zu können. Dazu gehören die entsprechenden Kennzeichnungen und die Hinterlegung der Schadstofftabelle auf unserer Website.

JUMO definiert seine gesamte Produktpalette als Komponentenlieferung an den Kunden zur Weiterverwendung und Verarbeitung in diverse Systeme. In diesem Sinne ist eine Kennzeichnung (Labeln) der Produkte lt. China-RoHS nicht zwingend erforderlich, dafür aber immer eine Schadstofftabelle.

Wie bisher üblich, finden Sie bei den Produktgruppen die jeweiligen Betriebsanleitungen, Typenblätter oder Zulassungen auf unserer Website. Hier sind die Einstufung der Kennzeichnung "e" oder "20" sowie die dazugehörige Schadstofftabelle gemäß China-RoHS hinterlegt. Das Fabrikationsdatum (Jahr) finden Sie auf dem Typenschild oder in den Begleitpapieren.

China RoHS-Deklaration

Deklaration und Kennzeichnung gemäß SJ/T 11364-2014

Download

REACH

Mit REACH ist am 1.6.2007 ein neues, europaweit geltendes Chemikalienrecht in Kraft getreten. Damit sollen Hersteller und Importeure von Chemikalien in die Verantwortung für den sicheren Umgang mit ihren Stoffen genommen werden. Aber auch die nachgeschalteten Anwender sind von dieser Vereinbarung betroffen.

Wir sind Hersteller von Geräten der Mess- und Regeltechnik und damit in Bezug auf unsere Produkte bezüglich der Registrierung nicht von REACH betroffen.Wir sind kein Hersteller chemischer Stoffe und nach heutigem Kenntnisstand auch kein Importeur dieser Stoffe aus Nicht-EU-Ländern.

Inwieweit wir als Anwender von Gefahrstoffen in unseren Produktionsprozessen in Registrierungsverfahren gemäß REACH eingebunden sind, haben wir mit unseren Lieferanten geklärt. Es wurde uns bestätigt, dass eine Registrierung der relevanten Stoffe durchgeführt wurde. Da mittlerweile jährliche Reviews der REACH-Kandidatenliste erfolgen, bestätigen wir auf Anfrage die Einhaltung der REACH-Konformität.

Sollten in der aktuellen REACH-Verordnung aufgeführte Substanzen (SVHC Substances of Very High Concern) oberhalb der erlaubten Grenzwerte in unseren Produkten enthalten sein, erfolgt gemäß Art. 33 der EU-Chemikalienverordnung 1907/2006 unverzüglich eine Information an unsere Kunden.

REACH-Deklaration

EU 1907/2006

Download

Informationen zu REACH / SVHC Bleimetall

Im Juni 2018 wurde Bleimetall in die REACH-Kandidatenliste aufgenommen. Artikel 33 der REACH-Verordnung EG 1907/2006 schreibt eine Informationspflicht vor. Die potenziell toxischen Eigenschaften von Blei als chemisches Element sind bekannt und werden in der Industrie entsprechend berücksichtigt, u. a. in Arbeitsschutzgesetzgebungen.


REACH/Artikel 33 SVHC Bleimetall

Informationen zu REACH-Verordnung SVHC Bleimetall EG 1907/2006

Download

Konfliktmineralien

Im Rahmen des von der SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) erlassenen Gesetzes "Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act", wonach alle an US-amerikanischen Börsen notierten Unternehmen die Herkunft von "Konfliktmineralien", einschließlich Zinn, Tantal, Wolfram und Gold, aus den Gebieten im und um der DR Kongo/Afrika melden müssen, ist JUMO zur Einhaltung aller geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften als Lieferant diverser US-Unternehmen beteiligt.

Konfliktmineralien

JUMO Policy Statement

Download

WEEE

JUMO stellt weitgehend Geräte der Mess-, Regel- und Steuerungstechnik her. Unsere Produkte wurden 2005 bei der ear als Kontroll- und Überwachungsinstrumente für den gewerblichen Gebrauch (b2b) eingestuft.

WEEE

ear Stammregistrierung

Download

WEEE

Richtlinie 2012/19 EU

Download

Verpackungsgesetz

JUMO hält als systembeteiligungspflichtiger Hersteller von Verpackungen die Anforderungen des seit 01.01.2019 geltenden Verpackungsgesetzes (VerpackG) §9 ein. Hierunter fallen unter anderem die Registrierungspflicht bei der "Zentralen Stelle Verpackungsregister – ZSVR" sowie die Systembeteiligung an einem der dualen Systeme in Deutschland.
ZSVR Registriernummer JUMO: DE 1913076530788

Wir nehmen JUMO-Verpackungen gerne zurück und führen sie dem Recycling zu. Die für den Versand entstehenden Kosten gehen zu Lasten des Rücksenders.

Verpackungsgesetz

Erklärung zur Einhaltung des Verpackungsgesetzes

Download

Återlämnande av avfallsutrustning

I enlighet med direktiv 2012/19/EU gällande avfall av elektrisk och elektronisk utrustning erbjuder JUMO möjligheten att återlämna avfallsprodukter. Vi påpekar uttryckligen att i enlighet med direktiv 2012/19/EU om avfall från elektrisk och elektronisk utrustning måste program och data som lagrats på enheterna raderas i förväg av dataskyddsskäl.

Registrera återlämning av avfallsmaterial via e-post: ehs@jumo.net. Transportkostnaderna för returförsändelsen ska betalas av avsändaren.