JUMO LOGOSCREEN 600,601 och 700

Avläsning av mätdata via USB-minne


Observera:
USB-kabelns och USB-minnets kvalitet har betydelse för att enheten ska fungera korrekt. Vi rekommenderar att du använder de komponenter (tillbehör) som erbjuds från tillverkaren.

Steg 1

 • Innan USB-minnet kan anslutas till enheten måste du logga in på enheten som "master".
 • I huvudmenyn kan användaren logga in.

(1) Menyalternativ (2) Avsluta huvudmenyn (3) Bläddra uppåt (4) Bläddra i ruta (aktuell position i menyn); flyttbar (5) Bläddra nedåt

Fabriksinställningen är följande:
Användare Användare 1
ID Master
Namn System Master
Lösenord 9200

Steg 2

 • Menyn för snabbhantering öppnas automatiskt när apparaten är i utgångsläge och ett USB-minne (filsystem FAT16/FAT32) har satts i USB-uttaget på framsidan. Om apparaten befinner sig i en meny (huvudmeny, larm-/händelselista, display) så öppnas flashhanteraren först efter att menyn har avslutats.


 • Funktionen Flash Manager tillhandahåller funktioner för överföring av viss data mellan enheten och ett USB-minne. Vilka funktioner som är tillgängliga beror på den inloggade användarens rättigheter eller på de allmänna rättigheterna. Den valda funktionen utförs genom att trycka på knappen "Apply" ( markerad med ett kryss).

(1) Funktioner för Flash Manager; den valda funktionen är gråmarkerad. (2) "Tillämpa" nu


OBSERVERA!
Ta inte bort USB-minnet utan att logga ut. Det finns risk för att data försvinner. Innan du tar bort USB-minnet måste du utföra funktionen ,,Logga ut USB-minne".
Ta inte bort USB-minnet förrän meddelandet ,,Hårdvaran kan nu tas bort!" visas.

Övriga funktioner för Flash Manager

 • Logga ut från USB-minnet: Funktion för säker borttagning av USB-minnet för att undvika dataförlust.

 • Skriv registreringsdata till USB-minnet: Registreringsdata som ännu inte har säkerhetskopierats registreras på USB-minnet (hämta data).

 • Spara samtliga registreringsdata på ett USB-minne (säkerhetskopiering): Samtliga registreringsdata som fortfarande finns tillgängliga i enheten (inklusive de som tidigare säkerhetskopierats) överförs till USB-minnet (säkerhetskopiering av data). Utförandet kan ta upp till 30 minuter!

  • Enhetsversion 01: Om funktionen "Skriv registrering till USB-minne" sedan utförs, överförs endast de nyligen tillagda registreringsuppgifterna till USB-minnet.

  • Från och med enhetsversion 02 kan användaren välja ett tidsintervall från vilket registreringsdata sparas. Tidsintervallet är den fastställda starttidpunkten som visas och uppdateras. Här kan användaren också välja vilken starttid som helst i det förflutna. Via en ytterligare parameter "Spara räknare/rapporter" är det möjligt att tillsammans med registreringsdata spara det aktuella tillståndet för räknare och integratorer samt statistik, även om dessa ännu inte är slutförda.